Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Genel Aydınlatma Beyanı

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayılanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

 

Başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, özel hayatın gizliliğinin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı, DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) öncelikli prensipleri arasındadır.  Buna bağlı olarak KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıda yer verdiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

Veri Sorumlusu

Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu; İzmir Ticaret Sicili nezdinde 41998K1336 sicil numarası ile kayıtlı, 0938004113300013 Mersis numaralı, şirket merkezi A.O.S.B. Mah. 10003 Sk. No:2/8 Çiğli/İzmir’de bulunan DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’dir.

Verisi Toplanan Taraflar

KVKK kapsamında Şirketimiz ile iş ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz taraflarımızın verilerini toplanmaktayız. Bunlar;

 • Çalışanların ve Çalışan adaylarımızın
 • Çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının,
 • Müşterilerimizin,
 • Tedarikçilerimizin,
 • Danışmanlarımızın,
 • İş ortaklarımızın,
 • Hissedarlarımızın,
 • Şirket yetkililerimizin,
 • Şirket vekillerimizin,
 • Sözleşme ilişkisinde bulunduğumuz kişi/kişilerin ve çalışanlarının
 • Hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin,
 • Anket katılımcılarının,
 • Ziyaretçilerimizin,

Şirketimizin Taraflarından Topladığı ve İşlediği Veriler

KVKK’nın 5 ve 6. maddesi kapsamında, Kişisel Verisi toplanan taraflar ile kurulan ilişkinin niteliğine uygun gelen aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;

 • Aile ve sosyal yaşantı bilgileri,
 • Eğitim ve öğretim bilgileri,
 • İstihdam bilgileri,
 • Talep/şikâyet yönetimi ile ilgili bilgileri,
 • Hukuki işlere ilişkin bilgileri,
 • Etik değerlere ve hukuka uyuma ilişkin bilgileri,
 • Finansal bilgileri,
 • Denetim bilgileri,
 • Elektronik medya kullanımı bilgileri,
 • Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler,
 • İş aktiviteleri bilgileri,
 • Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,
 • Fiziksel mekân güvenlik bilgileri,
 • Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera, ses kayıtları),
 • Telekomünikasyon kayıtları,
 • E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,
 • Giriş kayıtları,
 • Sağlık raporları ve sağlık bilgileri,
 • Biyometrik veriler ve
 • Adli sicil kayıt bilgileri

Şirketimizin Veri Toplama Amaçları

KVKK’nın 5 ve 6. maddeleri kapsamında aşağıda belirttiğimiz Şirket amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için, Kişisel Veri toplamakta ve işlemekteyiz.. Bunlar;

 • Şirketimizin ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ticari faaliyetlerine bağlı iş süreçlerinin yerine getirebilmesi,
 •  İş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi,
 • Şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,
 • Müşteri yönetimi ve şikâyetlerin takibi,
 • Ürün anketleri ve Şirketimize gönderdiğiniz soruların takibi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Yarışma, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
 • Çalışan idaresi ve yönetimi, 
 • Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması,
 • İtibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi,
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütümü ile Şirketimizin teşviklerden faydalanabilmesinin sağlanması,
 • Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında taraflara bildirilecek amaç yada amaçlarla,
 • İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması.

 

Şirketimiz Tarafından Amaçları Dahilinde Toplanan ve İşlenen Verilerin Aktarımı

KVKK 8 ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz tarafından toplanan Kişisel Verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlarımız dahilinde iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle paylaşılabilecektir.

Şirketimiz Tarafından Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler, Şirketimiz tarafından Kişisel Veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Şirketimiz tarafından, bu aydınlatma beyanında belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

Şirketimiz Tarafından Toplanan Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel Verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca verileriniz saklanmakta ve sonrasında KVKK’nın 7. maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Şirketimiz Tarafından Toplanan ve İşlenen Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla yönetimimiz tarafından teşvik edilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001 ve 27701 Standardı) teknik ve idari tedbirlerini ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bilgi Güvenliği tebliği gereklilikleri ve ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.

 

Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca İlgili Kişiler, Veri Sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’n.ci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.

 

İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı yayımlanmış Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ istinaden aşağıdaki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

1.  Başvuru sahibinin, ad, soyad bilgisi.

2.  Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC kimlik numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası.

3.  Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.

4.  Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

5.  Başvuru sahibinin, talep konusu.

6.  Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

 

Başvuru Yöntemleri;

Başvuru sahibi,

1. Üzerinde ”Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” yazılı kapalı zarf içinde paylaşacağı  Başvuru Formu ile şahsen  DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. merkez adresinde bulunan güvenlik birimi ya da iletişim ofisine elden tutanak ile;

2. Noter aracılığı ile, tebligat zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” notu eklenmek suretiyle DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. merkez adresine tebligatla; ;

3. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı Güvenli Elektronik İmza ile başvuru sahibi şahsen Şirketimiz kayıtlı elektronik posta olan dyokvkk@hs01.kep.tr adresine konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” yazarak

başvuru yapabilir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru ve şikâyet süreci ile ilgili detay bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza ise buradan ulaşabilirsiniz.