Sürdürülebilirlik Yönetimi Yaklaşımı

Dyo Boya sürdürülebilirliği sosyal, ekonomik, yönetişim ve çevresel boyutlarıyla ele almakta, ilgili sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra, gerçekleştirilen faaliyetler ile Dyo Boya ekosisteminin korunması ve geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Dyo Boya, iklim krizine ilişkin gelişmeleri yakından takip etmekte ve iklim krizini çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik ve sosyal etkileri de beraberinde getiren önemli bir risk olarak değerlendirmektedir.

Tüm değer zinciri boyunca yapılan risk değerlendirmeleri ile çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında risk ve fırsatlar belirlenmiştir. Aynı zamanda şirket, doğal kaynak kullanma ve koruma dengesini gözetmektedir.

Doğal kaynakların sınırlı ve değerli olduğunun bilincinde olarak, üretim ve iş süreçlerini sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yöneten Dyo Boya, su, enerji ve atık gibi kaynakların bilinçli kullanımı, iklim değişikliği ile mücadele ve ekosistemin korunması için çalışmalar yürütmektedir.

Dyo Boya faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti, Bilgi Güvenliği, Döngüsel Ekonomi ve Atık, İklim Değişikliği, Kişisel Veri Yönetim Sistemi,  Sosyal Sürdürülebilirlik, Su ve Atık Su, Sürdürülebilirlik ve Yönetsel Sürdürülebilirlik Politikaları ile yönetmektedir (https://endustriyel.dyo.com.tr/kurumsal/sirket-politikalari-ve-belgeleri).  Çevre ve enerji performansını iyileştirmek amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemlerinden destek alarak ilerlemektedir.

Dyo Boya, tüm yönleriyle sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemekte, takip etmekte ve sonuçlarına faaliyet raporlarında yer vermektedir.

Sürdürülebi̇li̇rli̇k Çalışmaları

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması

Dyo Boya’nın sürdürülebilirlik kapsamında yapılan çalışmaları ile yıllık bazda takip edilen sera gazı emisyonu, su ve atık verilerine Yaşar Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilirken, mevcut yönetim sistemlerine “14064-1 Sera Gazı Emisyonları ve Giderilmesi Miktarının Belirlenmesi ve Raporlanması” standartı entegre edilerek 2023 yılında Kurumsal Karbon Ayak İzi doğrulama süreci başlatılmıştır. Dilovası ve Çiğli tesislerinde TSE tarafından 2022 yılı verileri için doğrulama saha denetimleri gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında doğrulama süreci tamamlanacaktır.

Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplaması

2022 yılında Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Sürdürülebilir İnovasyon çalışmaları doğrultusunda 10 ürün için Yaşam Döngüsü Analizi (LCA - Life Cycle Analysis) çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışma kapsamında ürünlerin tüm yaşam sürecindeki çevresel etkileri incelenmiş ve “Ürün Karbon Ayak İzi” hesaplamaları yapılarak EPD belgeleri alınmıştır.

Sürdürülebilirlik Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Döngüsel Ekonomi

 

Tedarik zinciri yönetilirken tedarikçilerin kalite ve sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda tedarikçi değerlendirmelerinde sürdürülebilirliğin bütün alanlarını (çevre, sosyal, yönetişim) kapsayan sorulara yer verilmekte, Tedarikçi Sürdürülebilirlik Endeksi ile tedarikçilerin sürdürülebilirlik farkındalığı değerlendirme planı kapsamında takip edilmektedir.

Dyo Boya’da tedarikçi iş birlikleri önemsenirken, tüm değer zincirinde döngüsel ekonomi yaklaşımının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda ambalaj tedarikçileri ile yürütülen çalışmalar sonucunda;

 • Plastik ambalajlarda %30 geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı projesi ile
  • 2022 yılında 113 ton plastik ambalaj azaltımı gerçekleşmiştir.
 • Plastik ambalaj boyutlarının kısaltılması projesi ile
  • 2022 yılında 202 ton plastik azaltımı gerçekleşmiştir.
 • Metal ambalaj kullanımının azaltılması projesi tamamlanmıştır.

Diğer yandan, boya ürünlerinin sevki ve satın alınan ham madde için kullanılan tüm plastik ambalajların geri kazanılabilir nitelikte olması önceliklidir.

  • 2022 yılında 260 ton plastik atık geri kazanılmıştır.

2020 yılından beri Çiğli ve Dilovası fabrikalarında Sıfır Atık Belgesi’ne sahip olan Dyo Boya,  faaliyetlerini sıfır atık yaklaşımı ile yönetmektedir.

  • 2022 yılında tek kullanımlık plastiklerde 6,7 ton (%38 oranında) azaltım sağlanmıştır.

Stratejik yönetim yaklaşımı ile; Ar-Ge faaliyetlerinde inovatif ve sürdürülebilir ürünlerle sürdürülebilirliğin desteklenmesi, tüm iş süreçlerinde verimliliğin geliştirilmesiyle dijital olgunluk seviyesinin artırılması, sürekli iyileştirme yaklaşımı ile kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kurum içi iş birlikleri ve inovasyonun geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 • Tüm faaliyetlerde verimliliği artırmak, çevrim sürelerini düşürmek ve hataları azaltmak hedeflenmektedir.
  • 2007 yılından itibaren Yalın 6 Sigma (6S) prosedürü uygulanmaktadır. 
  • Süreç Geliştirme Takımları, süreç geliştirme faaliyetleri, eğitimler gerçekleştirilmektedir.
   • Dijitalleşmeye altyapı teşkil edecek şekilde Dyo Boya’daki süreçlerin geliştirilmesine yönelik yüksek katılımlı projelerle “israf önleme, hemen yap, 5S” yaklaşımlarıyla küçük iyileştirme adımları ve RPA gibi iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
  • Stratejik Fikir Atölyesi Platformu ile stratejilerin oluşturulması, yaygınlaştırılması ve paylaşımı için Strateji Çalıştayları gerçekleştirilmiştir.
  • Dyo Kalite Elçileri Programı ile Sistem ve Süreç İyileştirme Çalışmaları, Risk Analizi ve KPI Entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.
  • DYO’yu daha iyiye taşımak için her kademeden çalışanın önerileri ve fikirlerini paylaşmaya yarayan Bir Renk De Sen Ol öneri platformu hayata geçirilmiştir.
  • PYS - Proje Yönetim Sistemi ile gerçekleştirilen projelerin takibi sağlanmaktadır.

Atık Yönetimi

Solvent Geri Kazanım Projesi ile tehlikeli atık oranında 2022 yılında %41 seviyesinde azaltım gerçekleştirilmiştir. Kalite spektlerini karşılayan destile edilmiş solventler, Ar-Ge çalışmaları ile belirlenen ürünlerin içerisinde kontrollü olarak kullanılmaya devam edilmektedir.

Geri kazanımlı atıkların ayrıştırılmasıyla, dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması sağlanmıştır.

 • 2022 yılında bertarafa giden tehlikeli atıkların %34’ü geri kazanıma gönderilmiştir.
 • 2022 yılında toplam atıkların %57’si geri dönüştürülmüştür.

Su Yönetimi

Yaşar Topluluğu’nun “ölçmediğini yönetemezsin” anlayışı doğrultusunda su ve atık su yönetimi çalışmalarını yürüten Dyo Boya, su kaynaklarını koruma ve kullanma dengesini gözeterek verimlilik çalışmalarına devam etmektedir.

 • Yağmur suyu geri kazanımı ve kullanım projesi ile
  • Toplanacak yağmur suyunun soğutma, araç yıkama, bahçe sulama ve dış alan temizliğinde kullanılması hedeflenmektedir.
Üçlü Sorumluluk Taahhüdü

Sürdürülebilirlik kavramını her boyutuyla ele alan ve süreçlerini stratejik hedefler koyarak yöneten Dyo Boya, küresel kimya endüstrisinin kimyasalların yaşam döngüleri boyunca güvenli yönetimine yönelik birleştirici taahhüdünün ana hatlarını çizerken, yaşam kalitesini iyileştirme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma rollerini teşvik eden ICCA Responsible Care® Küresel Sözleşme/Üçlü Sorumluluk taahüdünü 2022 yılında imzalamıştır.

 • 2023 yılında envanter çalışmaları tamamlanmıştır.
 • 2024 yılı için benchmark ve proje çalışmaları hedeflenmektedir.
Atık Yönetimi

Amaçlar

SKA  1

SKA  2

SKA  3

SKA  4

SKA  5

SKA  6

SKA  7

SKA  8

SKA  9

SKA  10

SKA  11

SKA  12

SKA  13

SKA  14

SKA  15

SKA  16

SKA  17

Dyo Boya Fab.

 

 

 

 

 

Dyo Boya, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu sürdürülebilirlik anlayışını “İşe İyi Bakmak” , “Çalışanlara İyi Bakmak”, “Topluma İyi Bakmak”,  “İş Ortaklarına İyi Bakmak” ve “Çevreye İyi Bakmak” başlıkları altında paylaşmaktadır.

Dyo Boya faaliyetlerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 17 numaralı amaçlar ile uyumlu olarak sürdürmektedir.

Sera Gazı Emisyon Verileri

Sera Gazı Emisyonları (tCO2e)

2020

2021

2022*

Kapsam 1 Emisyonları

6.679

4.993

6.542

Kapsam 2 Emisyonları

8.574

7.206

7.028

Toplam

15.253

12.199

13.570

*Kurumsal karbon ayak izi doğrulama süreci devam etmektedir. Doğrulama sonrası veriler güncellenecektir.

Yıllar

Sera Gazı Emisyon Yoğunluğu (tCO2e/ton)

2020

0,113

2021

0,086

2022

0,117

 

 

 

 

 

Su Verileri

Dyo Boya Toplam Su
Tüketimi (m3)

2021

2022

2023

127.210

141.447

154.626

 

 

 • Dyo Boya Fabrikaları’nın Çiğli ve Dilovası fabrikalarında denize deşarj bulunmamakta, bahçe sulama için su geri kazanımı yapılmamaktadır.
Atık Verileri

 

2021

2022

2023

Tehlikeli Atık (ton)

2.821

2.149

3.059

Tehlikesiz Atık (ton)

3.494

2.695

3.579

Toplam

6.315

4.844

6.638